jiangt@ascend-bio.com

蛋白奶昔固体饮料

两种口味:香草味和可可味


优质选材:精选乳清蛋白粉 | 脱脂奶粉 | 木糖醇 | 可可粉 | 乳矿物盐 | N-乙酰神经氨酸


                 以浓缩乳清蛋白为主,同时添加了钙、N-乙酰基神经氨酸(燕窝酸)和多种维生素。


营养特点:老年人由于蛋白质分解代谢大于合成代谢,容易出现蛋白质的负平衡,加上老年人的日常饮食中蛋白质摄取

                 量通常偏低,所以提倡补充易于消化吸收和利用的优质蛋白质——乳清蛋白,特别添加的燕窝酸还具有抗病

                 毒,抗肿瘤,抑制白细胞黏附 和消炎,抗老年痴呆等生理功能。


适宜人群:糖高人群体|重控制人| 健身人群群| 老少皆宜